Kute lokushintjile etikhatsini tetfu tekusebenta kaSelect!!

Tikhatsi tetfu tekusebenta atikatsikabeteki nge-COVID-19:
: Mon-Fri: 8am to 5pm, Sat: 8am to 12pm

Kepha mayelana neCOVID-19, setama kunciphisa kusondzelana emkhatsini wetisebenti nemakhasimende etfu.
Siyacela nichumane natsi kunati tinombolo letilandzelako.

Kutfola lwati:
Nomcebo Ginindza :
+268 2406 6702 | ginindzan@sms.co.sz

Kuva kabanti ngema loans:
Gugu Methula:
+268 2406 6627 | methulag@sms.co.sz

Kubuta ngelinani lemali lekweletwako:
Steven Pali:
+268 2406 6625 | palis@sms.co.sz

Kubhadalwa kwemali lebolekiwe:
Patience Dlamini :
+268 2406 6636 | dlaminip@sms.co.sz

Irefund nekukwelekwa kwetimali
Nomfihlakalo Fakudze:
+268 2406 6635 | fakudzen@selectafrica.net

affordability on your pay slip

Select Eswatini yinkamphani leyasungulwa ngemnyaka wanga 1999 eSwatini, seyindlondlobele yaze yaba ngulehamba phambili kutekubolekisa timali ngekuba nemakhasimedende lamanyenti. Inkampani ya Select inemagatja lasihlanu, lafaka ekhatsi Manzini loyinhlokohhovisi, Mbabane, Nhlangano and Piggs Peak.

Lenkampani inato tonkhe tinhlangotsi tekubolekisana ngetimali. Injongo lenkhulu yalenhkapani kutsi ibolekise imali kusukela etisebentini letihhola kancane kuya kuleto letisemkhatsini. Lemali yekubolekisa ilandze umgomo lotsite ekubolekeni tisebenti. Loluhlobo lwasungulelwa kutsi kuzuze tisebenti letihhola esigabeni lesiphansi kuya kulesisemkhatsini.

Inkampani ya Select inetinzuzo letifaka ekhatsi luhlangotsi lolubuke imphilo yesisebenti, namasingcwabisane. Select usebenta ngekutikhandla ekutfutfukiseni timphilo temaswati ngekutsi ichubeke kuniketa lusito lolusezingeni lelisetulu.

Lucwaningo lwanga 2008 lukhomba kutsi 38% wemali lebolekwa kaSelect isebentiswa ekwakheni emakhaya netindlu lokufaka ekhatsi kutsenga kwekufulela tindlu, kuplasitela, kumpenda Kanye nekuchuma tindlu. Kungaleso sizatfu lesente inkapani yaka Select iphumelele kubolekisa ngetimali emaSwatini kutsi ache emakhaya kusukela ngemnyaka wa 2009.

affordability on your pay slip

Kubala Sikweledi

IMINININGWANE YETFU

Enhloko Hhovisi KaManzini:

Indzawo Yekusebenta: Ground Floor,
Liqhaga House,
Nkoseluhlaza Street,
Manzini, Eswatini

Inombolo yelucingo: +268 2406 6600

Likheli: PO Box 2924,
Manzini, M200
Eswatini

Lihhovisi kaManzini:
Uphatsi weligatja lakaManzini: Patience Dlamini
Indzawo Yekusebenta: Ground Floor,
Liqhaga House,
Nkoseluhlaza Street,
Manzini, Eswatini
Inombolo yelugcingo: +268 2406 6636

Lihhovisi laseMbabane:
Uphatsi weligatja laseMbabane: Mandisa Masilela
Indzawo Yekusebenta: 1st Floor, VIP Building
West Street, Mbabane
Eswatini
Inombolo yelucingo: +268 2406 6402

Lihhovisi laseNhlangano:
Uphatsi weligatja laseNhlangano: Melissa Marvis
Indzawo yekusebenta: Nhlangano SPTC Building
Ground Floor, Nhlangano
Eswatini
Inombolo yelucingo: +268 2406 6802

Lihhovisi lasePiggs Peak:
Uphatsi weligatja lasePiggs Peak: Melusi Hlophe
Indzawo yekusebenta: Ground Floor, SNPF Building
Evelyn Baring Street
Piggs’ Peak
Eswatini
Inombolo yelucingo: +268 2406 6503

Lihhovisi laseSiteki:
Umphatsi weligatja laseSiteki: Zandile Mabuza
Indzawo yekusebenta: Lubombo Mall, Shop 14
Flametree Park,
Siteki
Eswatini
Inombolo yelucingo: +268 2343 4402

BAPHATSI

BHEKI DLAMINI

SAKHILE ZWANE

NELISIWE MSIBI

HR and Administration Manager

msibin@sms.co.sz

PHENDULILE MNGOMETULU

Compliance Officer

mngometulup@sms.co.sz

GUGU PRECIOUS METHULA

Sales Manager

methulag@sms.co.sz

NOMCEBO GININDZA

Customer Service Manager

ginindzan@sms.co.sz

ZANDILE MAKHUBU

Collections Manager
makhubuz@selectafrica.net


PATIENCE DLAMINI

Branch Manager (Manzini)

dlaminip@sms.co.sz

MANDISA MASILELA

Branch Manager (Mbabane)

masilelam@selectafrica.net

MELISSA MARVIS

Branch Manager (Nhlangano)

marvism@selectafrica.net

MELUSI SIYABONGA HLOPHE

Branch Manager (Piggs Peak)

hlopheM@sms.co.sz

ZANDILE MABUZA

Branch Manager (Siteki)

mabuzaz@sms.co.sz