Select Eswatini yinkamphani leyasungulwa ngemnyaka wanga 1999 eSwatini, seyindlondlobele yaze yaba ngulehamba phambili kutekubolekisa timali ngekuba nemakhasimedende lamanyenti. Inkampani ya Select inemagatja lasihlanu, lafaka ekhatsi Manzini loyinhlokohhovisi, Mbabane, Nhlangano and Piggs Peak.

Lenkampani inato tonkhe tinhlangotsi tekubolekisana ngetimali. Injongo lenkhulu yalenhkapani kutsi ibolekise imali kusukela etisebentini letihhola kancane kuya kuleto letisemkhatsini. Lemali yekubolekisa ilandze umgomo lotsite ekubolekeni tisebenti. Loluhlobo lwasungulelwa kutsi kuzuze tisebenti letihhola esigabeni lesiphansi kuya kulesisemkhatsini.

Inkampani ya Select inetinzuzo letifaka ekhatsi luhlangotsi lolubuke imphilo yesisebenti, namasingcwabisane. Select usebenta ngekutikhandla ekutfutfukiseni timphilo temaswati ngekutsi ichubeke kuniketa lusito lolusezingeni lelisetulu.

Lucwaningo lwanga 2008 lukhomba kutsi 38% wemali lebolekwa kaSelect isebentiswa ekwakheni emakhaya netindlu lokufaka ekhatsi kutsenga kwekufulela tindlu, kuplasitela, kumpenda Kanye nekuchuma tindlu. Kungaleso sizatfu lesente inkapani yaka Select iphumelele kubolekisa ngetimali emaSwatini kutsi ache emakhaya kusukela ngemnyaka wa 2009.

Kubala Sikweledi

Imininingwane Yetfu

Umphatsi Jikelele:Bongani Mamba
Nhloko Hhovisi and Manzini Branch

Melinjeli: Patience Dlamini

Indzawo Yekusebenta:
Ground Floor,
Liqhaga House,
Nkoseluhlaza Street,
Manzini, Eswatini

Likheli:
PO Box 2924,
Manzini, M200
Eswatini

Matisa: +268 2406 6600/1

Ifekisi nombolo: +268 2505-8662

Indzawo Yekusebenta: Mbabane Branch

Melinjeli: Raisibe Nkambule
1st Floor, VIP Building
West Street, Mbabane
Eswatini
Matisa: +268 2406 6400
Ifekisi Nombolo: +268 2404 8747

Indzawo Yekusebenta: Nhlangano Branch:

Melinjeli:Lindelwa Motsa Dlamini
Nhlangano SPTC Building
Ground Floor, Nhlangano
Eswatini
Matisa: +268 2406 6800
Ifekisi Nombolo: +268 207 2002

Indzawo Yekusebenta: Piggs’ Peak

Melinjeli:Melusi Hlophe
Ground Floor, SNPF Building
Evelyn Baring Street
Piggs’ Peak
Eswatini
Matisa: +268 2406 6500
Ifekisi Nombolo: +268 437 1182

Baphatsi

Bongani Motsa

Bongani Motsa

CEO

Melusi Hlophe

Melusi Hlophe

Umphatsi weligatja lasesiPiki

Nelisiwe Msibi

Nelisiwe Msibi

Lobukele tisebenti nenhlalakahle

Patience Dlamini

Patience Dlamini

Umphatsi weligatja lakaManzini

Raisibe Nkambule

Raisibe Nkambule

Umphatsi weligatja laseMbabane

Bheki Dlamini

Bheki Dlamini

Lobuke tekusebenta